Stadgar för Sällskapet Svenska Odlingens Befrämjare (S.O.B.) r.f.

Stiftat den 10 januari 1892

 

§ 1

Föreningens namn är Sällskapet Svenska Odlingens Befrämjare (S.O.B.) r.f. och dess språk är svenska. Föreningens hemort är Vasa stad. Föreningen benämns i dessa stadgar Sällskap.

 

§ 2

Sällskapet Svenska Odlingens Befrämjare (S.O.B.) r.f. har till ändamål att materiellt och ideellt understöda svenska kultursträvanden och sålunda verka för svensk odlings fortbestånd och förkovran i Österbotten. Sällskapet kan även understöda ungdomens fysiska fostran. För ernående av sina syften anordnar Sällskapet möten, föredrag och diskussionstillfällen samt utövar andra inom föreningslivet vanliga verksamhetsformer.

 

§ 3

Sällskapet har rätt att besitta och äga fastigheter samt mottaga donationer och gåvor, vilka avse att förverkliga Sällskapets ändamål. För samma syften kan Sällskapet med behörigt tillstånd föranstalta soaréer och lotterier.

 

§ 4

Inträde som medlem beviljas av styrelsen välfrejdad svensksinnad myndig medborgare. Medlem, som önskar utträda ur Sällskapet, skall anmäla därom skriftligen till Sällskapets styrelse eller dess ordförande. Medlem kan även utträda ut Sällskapet genom att vid dess möte anmäla om detta för anteckning i protokollet. Likväl är medlem skyldig att erlägga medlemsavgift för det år, under vilket utträde äger rum.

Medlem kan uteslutas ur Sällskapet om
1) medlemmen underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han/hon genom sitt inträde i Sällskapet har åtagit sig,
2) genom sitt beteende inom eller utom Sällskapet avsevärt har skadat detta, eller som
3) inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i Sällskapets stadgar.
Uteslutning av medlem ankommer på allmänt möte.
Medlemsavgift erlägges årligen till belopp, som årsmötet bestämmer.
Medlem erlägger inga andra avgifter till Sällskapet.
Medlem som tillhört Sällskapet i minst 30 år eller som dessförinnan genom inbetalning av ett engångsbelopp, vars storlek årsmötet årligen fastställer, erlagt sina medlemsavgifter en gång för alla, blir ständig medlem och befrias från erläggande av årlig medlemsavgift.
Medlem som gjort Sällskapet betydande tjänster, eller annan person, som genom kännbara donationer tryggat Sällskapets verksamhet, kan på förslag av styrelsen vid årsmöte kallas till hedersmedlem. Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift. Sällskapet kan ha högst tre hedersmedlemmar samtidigt.

 

 § 5

Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse, som består av sex (6) ordinarie medlemmar och två (2) suppleanter. Styrelsen utser inom sig ordförande och viceordförande samt anställer och avskedar disponent. Styrelsen kan även inom sig utse sekreterare och skattmästare. Såvida styrelsen inte inom sig utsett någon sekreterare eller skattmästare handhar disponenten även dessa uppdrag. Funktionärernas arvoden fastställs, på förslag av styrelsen, av årsmötet. Sällskapets namn tecknas av ordföranden ensam eller av viceordföranden tillsammans med den utsedde sekreteraren eller disponenten.

Styrelsen är beslutför, då minst fyra (4) medlemmar är närvarande. Beslut fattas med enkel röstmajoritet, men vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

 

§ 6

Styrelsen företräder Sällskapet i förhållande till tredje man eller inför myndighet och sköter Sällskapets löpande ärenden till vilka även hör förvaltningen av Sällskapets fastigheter. För skötseln av Sällskapets fastigheter och andra löpande ärenden samt speciella uppdrag kan styrelsen utse en eller flera styrelsemedlemmar. I frågor som gäller köp, försäljning eller inteckning av Sällskapets fasta egendom bör styrelsen alltid underställa ärendet Sällskapets avgörande. Detsamma gäller kapitalplacering, upptagande av kortfristiga lån samt försäljning och pantsättning av värdepapper, såvida dessa transaktioner inte kan anses höra till den normala förvaltningen av Sällskapets angelägenheter.

 

§ 7

Styrelsen äger

1. att uppbära, förvalta och i enlighet med Sällskapets syften använda dess medel, vilka för visst ändamål ställts till Sällskapets förfogande.

2. att föra förteckning över Sällskapets medlemmar;

3. att till årsmötet avgiva berättelse över Sällskapets verksamhet och förvaltning av dess medel.

 

§ 8

Sällskapets räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna skola jämte till dem hörande verifikat och handlingar senast vid utgången av mars månad överlämnas till granskning åt revisorerna, som äga över granskningen avgiva revisionsberättelse senast två (2) veckor före årsmötet.

 

§ 9

Sällskapet sammanträder på styrelsens kallelse till årsmöte, som hålles senast inom maj månad på dag och tid, som av styrelsen bestäms.

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

a. val av ordförande och sekreterare för mötet,

b. val av två justeringsmän för protokollet, vilka även fungerar som rösträknare,

c. granskning av styrelsens årsberättelse,

d. delgivande av revisionsberättelsen och fastställande av bokslut,

e. beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och disponenten,

f. val av medlemmar och suppleanter i styrelsen,

g. val av två revisorer och två revisorssuppleanter för det löpande kalenderåret,

h. fastställande av budget för verksamhetsåret samt medlemmarnas årsavgift och i § 4 avsedd avgift för ständigt medlemskap,

i. beslut i övriga frågor, som styrelsen förelagt mötet.

Har årsmöte inte sammankallats av styrelsen, har varje medlem av Sällskapet rätt att kräva att möte skall hållas.

 

§ 10

Sällskapets medlemmar kallas till extra möte, därest styrelsen så prövar skäligt, då föreningsmöte så besluter eller då minst en tiondedel (1/10) av Sällskapets medlemmar för visst uppgivet ärende därom skriftligen hos styrelsen anhåller.

 

§ 11

Kallelse till års- och vid behov extra möte sker minst en vecka före mötet genom annons i någon svenskspråkig ortstidning. Övriga meddelanden till föreningens medlemmar sker på samma sätt.

 

§ 12

Vid föreningsmöte och styrelsemöten förs protokoll. Medlem av Sällskapet må ej deltaga i avgörandet av fråga som gäller avtal mellan medlemmen och Sällskapet eller annan fråga, i vilken hans/hennes enskilda fördel kan råka i konflikt med Sällskapets.
Styrelsemedlem eller annan redovisningsskyldig får inte delta i beslut om val eller avsättning av revisorer, fastställande av bokslut eller beviljande av ansvarsfrihet, då ärendet angår den förvaltning han/hon svarar för.

 

§ 13

Beträffande föreningsmöte gäller i övrigt:
- att envar föreningsmedlem kan vid möte utöva rösträtt,
- att medlem tillkommer blott en röst,
- att medlems rösträtt icke kan utövas genom ombud,
- att såsom mötets beslut gäller den mening, som vid omröstning fått mera än hälften av rösterna,
- att vid lika röstetal avgöres genom lottning, men i andra frågor den mening gäller, som biträtts av mötets ordförande, samt
- att beslut om ändring av stadgarna, upplösning av Sällskapet eller överlåtelse av huvuddelen av Sällskapets egendom skall för att gälla omfattas av minst två tredjedelar (2/3) av alla vid omröstningen avgivna röster samt bekräftats av samma majoritet av rösterna på ett nytt möte, som hålles tidigast 30 dagar senare.
Å föreningsmöte må icke beslut fattas om ändring av stadgarna, överlåtelse eller inteckning av fastighet eller överlåtelse av annan egendom, som är betydande med hänsyn till Sällskapets verksamhet, val eller avsättning av styrelsen, styrelsemedlem eller revisor, fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet samt om upplösning av Sällskapet, där ej sådant ärende är i kallelsen särskilt nämnt.

 

§ 14

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, då han finner detta nödvändigt eller om minst tre (3) styrelsemedlemmar därom skriftligen hos honom anhåller.

§ 15

Vid Sällskapets upplösning överlåtes dess tillgångar och eventuella fonder till någon annan för svensk kultur i Österbotten verkande, rättskapabel sammanslutning, eller om en lämplig sådan icke finnes, till Svenska Kulturfonden i Finland på villkor, som sällskapet vid sin upplösning närmare bestämmer.

 

§ 16

I de fall, varom dessa stadgar ej innehåller närmare föreskrifter, länder gällande föreningslag till efterrättelse.

 

Dessa stadgar har på i § 13 omförmält sätt godkänts vid Sällskapets årsmöte den 16 maj 2018 och vid extra föreningsmöte den 31 oktober 2018.