Presentation av verksamheten

Föreningens namn är Sällskapet Svenska Odlingens Befrämjare (S.O.B.) r.f. och dess språk är svenska. Föreningens hemort är Vasa stad.

Föreningen är en av svenskösterbottens äldsta i dag verkande föreningar och en organisation som är svensk, lever svenskt samt tänker svenskt och fosterländskt.

Sällskapet Svenska Odlingens Befrämjare (S.O.B.) r.f. har till ändamål att materiellt och ideellt understöda svenska kultursträvanden och sålunda verka för svensk odlings fortbestånd och förkovran i Österbotten. Sällskapet kan även understöda ungdomens fysiska fostran.

Sällskapet har rätt att besitta och äga fastigheter samt mottaga donationer och testamenten, vilka avse att förverkliga Sällskapets ändamål.

Sällskapet ställer juridisk hjälp till förfogande för uppgörande av gåvobrev och testamenten. Närmare information av Sällskapets ordförande eller disponent.

Sällskapets kompletta stadgar kan du läsa här.