Understöd

Sällskapet Svenska Odlingens Befrämjare (S.O.B.) r.f. har till ändamål att materiellt och ideellt understöda svenska kultursträvanden och sålunda verka för svensk odlings fortbestånd och förkovran i Österbotten. Sällskapet kan även understöda ungdomens fysiska fostran. För uppnåendet av Sällskapets syften i enlighet med dess stadgar sker årligen utdelning av understöd.

Understöd kan sökas av organisationer och olika grupper. Syfte och helhetsbudget bör klart framgå av ansökan. Under de senaste åren har de årliga understöden varit ca. 30.000 euro. De största bidragen har uppgått till ca. 2.000 euro. Se de senaste årens beviljade understöd.

Ansökningsblanketten erhålls från följande länk. Även fritt formulerade ansökningar kan göras.

Ansökningar jämte eventuella bilagor och senaste fastställda bokslut bör vara Sällskapet tillhanda inom mars månad. Ansökningarna sänds till: Sällskapet Svenska Odlingen Befrämjare r.f. c/o Thomas Hägglund Sundomvägen 215 B 65410 Sundom

OBS! I år kommer SOB att stödja endast de som främjar barn och ungas vardag.  I år har vår målgrupp krympt med tanke på alla regionens barn och unga – vars vardag och sociala liv försvåras av pandemins restriktioner.